Login

PROJEKT

Center za izobraževanje in tehnologijo (BTZ), ki deluje v sklopu Gospodarske zbornice Osnabrück-Emsland-Bentheim želi v okviru programa Erasmus+ in  Evropske unije vzpostaviti mrežo za izobraževanje in usposabljanje na podrocju ogrevanja z napravami na gorivne celice. Program in nacrt izvedbe izobraževanja mora biti izveden v obdobju dveh  let, ker se projekt konca 31.08.2016. Cilj projekta je s podporo partnerjev iz Španije, Škotske, Italije in Slovenije izobraziti instalaterje/obrtnike in dijake/vajence za uporabo in vgradnjo naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami.

Projekt je naslednik že izvedenega projekta v programu Leonardo da Vinci z imenom: Izobraževanje za povezano in decentralizirano oskrbo z energijo z uporabo gorivnih celic v stavbah.

 

Naprave za ogrevanje z gorivnimi celicami - inovativne in energetsko ucinkovite

Naprave za ogrevanje z gorivnimi celicami so trenutno najbolj inovativna tehnologija oskrbe z energijo eno in dvodružinskih hiš na trgu. Ogrevalni sistemi z gorivnimi celicami so najbolj ucinkovita oblika soproizvodnje toplote in elektricne energije (SPTE). Zelo visok izkoristek (nad 90%) in s tem precej nižje emisije CO2 so posebne odlike tovrstne proizvodnje energije.

Naprave za ogrevanje z gorivnimi celicami prispevajo k  povecevanju  energetske ucinkovitosti in zmanjševanja porabe virov energije v vseh evropskih državah. Na ta nacin se ne le poveca zanesljivost oskrbe z energijo, ampak "porabnik energije" postane tudi akter na energetskem prehodu - postanene ne samo porabnik, ampak tudi proizvajalec energije.

Cilji, rezultati in izdelki projekta

V okviru projekta bodo nastali spodaj navedeni rezultati in izdelki.

(1) Evalvacija izobraževalnih gradiv

Za cilje skupine bodo pripravljena multimedijska izobraževalna gradiva, ki bodo namenjena usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju na podrocju ogrevalnih naprav z gorivnimi celicami. Usposabljanje bo potekalo v prostorih partnerjev projekta. Partnerji projekta bodo predhodno pregledali in posodobili obstojeca izobraževalna gradiva in jih prilagodili za uporabo v partnerskih državah.

S pomocjo obstojecega izobraževalnega gradiva bo izvedeno usposabljanje uciteljev – trenerjev v Osnabrucku

Po zakljucku projekta bodo v praksi preizkušena in izboljšana izobraževalna gradiva na voljo brezplacno prek spletne strani projekta (kjer je to zakonsko dovoljeno in mogoce).

(2) Mreženje v partnerskih državah
V okviru projekta se bodo v partnerskih državah v skladu z velikostjo države vzpostavila omrežja za izobraževanje in usposabljanje za uporabo naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami. Za Nemcijo je predvideno omrežje na štirih do petih lokacijah, za Slovenijo pa le eno omrežje. Odlocitev o vzpostavitvi omrežja bodo sprejete med eno od projektnih delavnic, vzpostavitev omrežja pa bo postavljeno v drugo leto trajanja projekta (konec 2015).

(3) Usposabljanje uciteljev, dijakov, študentov, obrtnikov in drugih tehnicno izobraženih zaposlenih
V okviru projekta bomo izvedli dodatno usposabljanje inštrukturjev, uciteljev, dijakov, študentov, obrtnikov in drugih tehnikov. Vzpostavitev omrežja bo omogocila dodatno usposabljanje inštruktorjev za izvajanje usposabljanja, kakor tudi za posredovanje strokovno-tehnicnih znanj in veljavne zakonodaje.

V okviru projekta bodo uvodoma izvedene delavnice za usposabljanje za inštruktorje, v drugem letu projekta pa bodo izvedena usposabljanja za ciljne skupine.

Usposabljanje ciljnih skupin pri projektnih partnerjev pomeni posebno ponudbo t.i. Blended-Learning modela (kombinacijo usposabljanja s pomocjo spletne ucilnice in multimedijskih ucnih gradiv, predstavitev, predavanj in prakticnih vaj).

(4) Priprava smernic za nadaljni razvoj usposabljanje
V okviru projekta bodo nastale smernice za nadaljnji razvoj usposabljanja na podrocju tehnologije naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami. Smernice, ki bodo nastale kot eden zakljucnih rezultatov projekta, bodo na voljo v angleškem in nemškem jeziku. Projektni partnerji bodo lahko znotraj svojega omrežja prenesli smernice tako do svojih partnerjev, kakor tudi do evropskih organov.

 

Prednosti naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami!

 • So izjemno ucinkovite naprave, ki ohranjajo naravne vire.
 • So ekološke: znižujejo izpuste CO2.
 • Decentralizirane: pri oskrbi z energijo se ne pojavljajo izgube zaradi prenosa energije na daljavo.
 • Varnost: pokrivajo potrebe po toploti tudi v primeru izpada elektri?ne energije.
 • Mirnost: skoraj neslišno delovanje.
 • Cistost: nižje emisije.
 • Prakticnost: enostavna namestitev in vzdrževanje.
 • Prijazne za uporabo: enostavni nadzor z osebnim ali prenosnikom.
 • Inovativnost: moderna, v prihodnost usmerjena tehnologija.
 • Prevzem nadzora nad delovanjem: proizvodnjo elektrike in toplote je mogoce  izkoristiti tudi za dodatne
 • Ustvarjanje in podpora delovnih mest v regiji in možnost zaslužka.

Vir: M. Hoppe: Brennstoffzellen-Heizgeräte – eine innovative Technologie für die Zukunft,
in: Bildungspraxis, 4/2014, S. 13