Login

Blended Learning

Blended-Learning metodo FC CHP tvorita:

 • online ali spletni modul in
 • izobraževalni seminar.

 
Online modul sestavljajo:

 • Online modul 1: Temeljna znanja o tehnologiji soproizvodnje elektricne energije in toplote.
 • Online modul 2: Naprave za ogrevanje z gorivnimi celicami - v prihodnost naravnana energetska oskrba gospodinjstev
  Online modul 2 je prilagojen glede na ciljne skupine:

  1) Ucitelji
  2) Strokovnjaki
  3) Vajenci in drugi solajoci.

Online-Modul1Online-Modul2

Izobraževalni seminar je namenjen prakticni uporabi v okviru Online modula pridobljenega teoreticnega znanja na konkretnem primeru dveh delujocih naprav za ogrevanje z gorivnimi celicami:

 • BlueGEN CFC.
  Naprava deluje na osnovi SOFC.
 • Elcore 2400 istoimenskega proizvajalca. Ta naprava je opremljena z gorivnimi celicami HT-PEM .

Program izobraževalnega seminarja bo prikazan v nadaljevanju, in sicer posebej za ucitelje, strokovnjake in za solajoce.

Potek Blended Learning metode FC CHP (metode kombiniranega ucenja)

Do zakljucka prvega leta projekta bodo izmenicno potekala izobraževanja ciljnih skupin o napravah za ogrevanje objektov z gorivnimi celicami. Potek izobraževanj prikazuje spodnja graficna ponazoritev.


Za povecavo kliknite na grafiko.

Metoda Blended Learning FC CHP v Sloveniji je prilagojena metoda kombiniranega ucenja, ki obsega kombinacijo predavanj s prakti?nimi demonstracijskimi vajami, dela z razli?nimi e-gradivi in samostojnega ucenja s pomocjo spletne ucilnice. Pri demonstracijskih vajah se kot ucni pripomocek uporabljata dva didakticna modela (inteligentni avtomobilcek na gorivne celice in model z vetrnico).